Skip to main content
Home » Boligmarkedet » Ekspertene svarer: Hvilke muligheter finnes i din kommune?
Boligmarkedet

Ekspertene svarer: Hvilke muligheter finnes i din kommune?

Foto: Getty Images

Hvilke tiltak gjør kommunen for å skape vekst i boligmarkedet, og hva gjør kommunen attraktiv for tilflyttere? Vi spurte ordførerne i noen kommuner om dette.

Stange Kommune

Bjarne Christiansen

Ordfører, Stange kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Stange er en kommune i stabil vekst, med fødselsoverskudd, og har passert 21 500 innbyggere. Tettstedene og grendene våre utfyller hverandres kvaliteter og gir en god variasjon i boligmarkedet.

Det betyr at vi har gode muligheter for nye boligområder fra bynær fortetting til spredt bosetting.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Stange er «Norges grønne lunge» og her finner du pusterom.

Hos oss kan du bo urbant eller i landlige omgivelser med skog og mark som nærmeste nabo. Vi har et strengt jordvern, nettopp for å ta vare på de unike naturgitte kvalitetene Stange har.

Kommunen har tatt en aktiv rolle for å utvikle sentrale og attraktive arealer til både næring og bolig. Om få år kan du flytte inn i Åkersvika Hageby, rett ved Mjøsa og med Hamar som nærmeste nabo. I Stangebyen utvikles nye, sentrumsnære boligområder og på Tangen, lengst sør i kommunen, vil flere store aktører satse på moderne boligformer.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Hos oss finner du et bredt arbeidsmarked, full barnehagedekning og et yrende kultur- og samfunnsliv. Her kan du nyte pusterommet i et fantastisk kulturlandskap, sommer som vinter.

I Stange Vestbygd kan du nyte kultur, aktiviteter, kulturlandskap og kulinariske opplevelser i det som er blitt kalt «Nordens Toscana».

Når det nye dobbeltsporet til Oslo står ferdig i 2027 er reisetiden til Oslo fra Stange sentrum 54 minutter og 29 minutter til Gardermoen. Fra Tangen henholdsvis 47 og 22 minutter.  

Jeg ønsker deg riktig velkommen!

Stange Kommune

Velkommen til Norges Grønne lunge- her finner du pusterom nær det urbane. Bare en time fra Oslo og nærmeste nabo til Hamar.

Ullensaker Kommune

Ståle Lien Hansen

Ordfører, Ullensaker kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Ullensaker har hatt en eventyrlig vekst helt siden vi ble vertskap for hovedflyplassen. Vi var 18 000 innbyggere når flyplassen åpnet, nå teller vi 43 000 innbyggere. De neste 25 årene skal vi bli nesten dobbelt så mange. Det er ingen tvil om at Gardermoen har vært motoren for vekst og utvikling, men flere og flere får opp øynene for at Ullensaker er en fantastisk kommune å bo og leve i, og at vi er en av de mest attraktive kommunene i hele Norge. Det har også vokst frem mange lokale kvaliteter som har blitt ytterligere forsterket etter at hovedflyplassen ble åpnet. Regionbyen Jessheim er blant landets raskest voksende byer med et rikt tilbud, og også de mindre nærmiljøene blomstrer. Det er flere som pendler inn til oss, enn de som pendler ut. Næringslivet har gode vekstforhold, og med næringslivet følger kompetanse.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Knapphet på boliger og økende renter har gitt oppmerksomhet om utfordringene i boligmarkedet. Vi kan by på mye av det som angivelig mangler andre steder, og har lokale virkemidler fordi vi er i en spesiell situasjon. Netto innpendling på mer enn 1 000 nye innbyggere hvert år gir grunnlag for nye boligområder. En rekke nye områder er allerede regulert for bygging, og mer vil det bli. Ny byplan skal sikre et sterkt og godt kommunesentrum, samtidig som vi arbeider for å ivareta gode bomiljøer i tettstedene våre. Parallelt med boligutviklingen jobber vi målrettet for å tiltrekke oss næringsliv, høyskoler og nye kompetansemiljøer.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Ullensaker er en fantastisk kommune å bo og leve i! Vi har gode og varierte tjenester for innbyggere i alle aldre, vi har et rikt kultur-, idretts- og aktivitetstilbud – for både bredde og elite, og kommunens ansatte som står på hver dag for å levere gode tjenester. Vi har et næringsliv som gir innbyggerne varierte arbeidsplasser, og vi har et attraktivt handelstilbud som dekker både kommunens og regionens behov. Gystadmarka og Jessheim sørøst er et glitrende eksempel på utviklingsområder som er attraktivt for både etablerte innbyggere, unge tilflyttere og familier i etableringsfasen. Det bygges et stort antall varierte boliger, tilpasset økonomi og livssituasjon, og vi legger til rette for videre utvikling.

Blant bokvalitetene kan vi nevne nye skoler og barnehager, skiløyper og turstier nærmest fra trappa, og alt du trenger av tilbud ligger nært nok til at hverdagslogistikken går opp. Det er kort vei til togstasjonen, og et steinkast unna finner du Jessheim sitt kulturtilbud og forretningsliv. Vil du jobbe lokalt, har både Jessheim, de øvrige tettstedene, Gardermoen, og industriområdene et rikt utvalg av arbeidsplasser.

Ullensaker Kommune

Ullensaker er vertskommune for Norges hovedflyplass. Vi utvikler trygge og godt integrerte tettsteder som stimulerer til fysisk og kulturell aktivitet, og en aktiv helsefremmende livsstil der alle innbyggere gis mulighet til å være aktive samfunnsdeltagere.

Les mer på ullensaker.kommune.no

Hamar Kommune

Vigdis Stensby

Ordfører, Hamar kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

I Hamar har vi ferdig regulerte boligområder for å møte befolkningsveksten, herunder nærmere 1700 boenheter i sentrum. I tillegg er det over 800 boenheter under regulering. Dette vil møte behovet til de som ønsker å bo sentralt i leiligheter og rekkehus/småhus. Utover det, har vi også ferdig regulerte boligområder for de som ønsker å bygge enebolig. Vi er dermed godt rustet til å ta imot barnefamilier som drømmer om å bo landlig med hus og hage, og samtidig ha kort vei til det meste, og vi kan møte ønskene til de som vil ut av eneboligene sine og inn i noe nytt og mindre.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Hamar kommune har over lang tid jobbet strategisk med å tilby innbyggerne gode tjenester og tilbud, og det har gitt resultater. Vi har per tredje kvartal i år en høyere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet, og ser gjennom målinger at interessen for å flytte til området vårt øker. Noe av suksessen handler om at vi har samarbeidet med nabokommunene for å tilby et bredt bo- og arbeidsmarked. Det skal vi fortsette med, og sørge for å markedsføre ytterligere. Vi ser at det er summen av tiltak som skaper resultater, så vi skal fortsette å legge til rette for attraktive arbeidsplasser, fleksible boligformer, gode kommunale tjenester og et bredt kulturtilbud.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Alle som flytter til Hamar kommune får tilbud om å bli med på et innflyttertreff. Der møter de andre som også har flyttet til oss eller nabokommunene, og de får høre om alle mulighetene denne regionen har å by på. Det gir dem mulighet til å bli kjent med hverandre, og det gir tilgang til informasjon om alt fra kommunenes tjenester til fritidsaktiviteter. Hamar har et bredt tilbud for alle aldersgrupper, og samarbeider tett med lag, foreninger og organisasjoner. Hamar er en by hvor det er nærhet til det meste.

Hamar Kommune

Hamar kommune vektlegger kompakt byutvikling med møteplasser, sosialt fellesskap og klima og miljøvennlig boligbygging.

Nannestad Kommune

Christian Bendz

Ordfører, Nannestad kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

I Nannestad har vi flere store arealer som er ferdig regulert for både bolig- og næringsutbygging. Vi har et stort fokus på vekst i alle sektorer og som flyplasskommune har vi over lengre tid opplevd stor vekst og tilflytting til Nannestad. Vi legger til rette for at veksten i boligmarkedet skal skje i våre allerede eksiterende tettsteder som har gode utearealer og nærhet til flotte turområder. Boligsammensetningen skal treffe alle aldersgrupper, fra de unge i etableringsfasen til den aldrende befolkningen.  

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Nannestad kommune legger til rette for både bolig- og næringsutvikling for å skape muligheter for nærhet mellom bolig og jobb. Vi tilstreber å utvikle tettsteder som bærekraftige lokalsamfunn, med skole, barnehage, nærbutikker og fritidsaktiviteter i umiddelbar nærhet. Vi jobber med videreutvikling av Nannestad sentrum. Vårt sentrum må ses i sammenheng med våre omgivelser og nabokommuner, slik at sentrumstilbudene blir bærekraftige. Nylig har nytt kommunehus blitt åpnet med en innbyggervennlig profil, med blant annet ny kulturarena, helsestasjon, bibliotek og kafé under samme tak. I tillegg har vi åpnet et nytt svømmeanlegg til glede for store og små.

Kommunen har stort fokus på løsningsorienter saksbehandling i byggesaker og har tett samarbeid med næringsaktører, noe som fremmer tillit og effektiv tidsbruk.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Både kommunen, lag, foreninger og frivilligheten tilbyr et variert aktivitetstilbud og tilrettelegger for private initiativ.

I Nannestad bor du landlig, samtidig som du bor sentralt. Naturen gir deg tilgang til rekreasjon, mosjon og andre friluftsaktiviteter.

Vår nærhet til Oslo Lufthavn – og resten av verden, gjør det lettvint, praktisk og godt å bo her.

Nannestad Kommune

Vårt mål: Være Romerikes beste bokommune
Areal: 341 kvadratkilometer
Antall innbyggere: 16 000

Les mer på nannestad.kommune.no

Hurdal Kommune

Paul Johan Moltzau

Ordfører, Hurdal kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at Hurdal skal ha en innbyggervekst på 33 prosent frem mot 2050! Vi har tilrettelagt for dette og spesielt i sentrumsplanen er det satt av attraktive arealer til bolig. En halvtime fra landets største knutepunkt (OSL) kan vi derfor tilby boliger og fritidsboliger i et vidt spekter, både plassert i sentrum, og mer landlig. Noen boligprosjekter er ferdigstilt, flere er detaljregulert og klare for salg.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Vi bygger for framtida! Vi har investert i en moderne og fin 1-10 skole og har hatt en mangeårig satsing på gode oppvekst- og bomiljø. Vi har også Steinerskole som speiler mangfoldet i kommunen vår. Vi tilbyr full barnehagedekning og har et vidt spekter av frivillige lag- og foreninger. Gjennom godt samarbeid med næringslivet og utbyggere finner vi med våre smådriftsfordeler raske, gode løsninger i regulerings- og byggeprosesser. Vi er en JA-kommune. Vi har vært en foregangskommune innen bærekraft og ligger derfor langt foran andre kommuner når det kommer til bærekraftig planlegging og utvikling. 

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Det er her boligdrømmen faktisk kan realiseres! Vi kan tilby moderne leiligheter i alle størrelser, moderne rekkehus, eneboliger med eplehage, småbruk fra 1800-tallet, -ja, du kan også kjøpe deg store tomter der du bygger ditt eget småbruk! Du kan også bosette deg i økolandsbyen og ha felles grønnsakshage med abonnementsordning. Vi er i tillegg en turistdestinasjon der du gjennom 4 unike årstider kan oppleve alt fra høye topper til glitrende sandstrender, og det er snø-garanti i vinterhalvåret. Vakkert turterreng med rike jakt- og fiskemuligheter, milevis med skogsveger og løyper venter deg, enten du foretrekker fotturer, løping, sykkel, langrenn, alpint eller hundeslede. Her kan barna bruke sparkstøtting til skolen!

Vi har også svært gode muligheter for deg som vil kjøpe en kortreist fritidsbolig, kun én time fra Oslo! Løp og kjøp, her blir det kø!

Hurdal Kommune

Opplev Østlandets perle!!

Nordre Follo Kommune

Cecilie Pind

Ordfører, Nordre Follo kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Det er veldig store muligheter for vekst i Nordre Follo. Vi er del av Follo-regionen og har felles arbeidsmarked med Oslo. Det er lett å pendle til Oslo og NMBU og steder lenger sør. Vi er et attraktivt område med stor etterspørsel etter boliger.

Follo-banen er Norges største samferdselsprosjekt, som forplikter oss til vekst. Den gir et godt utgangspunkt for å legge til rette for at næringsliv etablerer seg her.

Vi bygger i nærheten av knutepunkt for tog og buss, som gjør det enkelt for innbyggere å gå og sykle og reise kollektivt. Ved knutepunktene bygges det mest leiligheter og tett bebyggelse, men vi skal også bygge småhus og eneboliger for å dekke det behovet. Vi skal også videreutvikle de små tettstedene som bærekraftige lokalsamfunn.

Det er beregnet at kommunen vokser til 65 000 innbyggere i 2030 og 78 000 i 2043.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Det er store muligheter for etablering av næring og vi har et sterkt fokus på å være en næringsvennlig kommune. Det skal være godt å jobbe og bo i Nordre Follo. Vi legger til rette for små og store bedrifter, gjennom dialog, åpenhet og en raus og positiv holdning. I 2024 oppretter vi et politisk utvalg som skal jobbe med og for næringslivet.

Vi legger vekt på byvekst med grønne kvaliteter, som betyr at vi utvikler attraktive og bærekraftige byer og tettsteder med en god balanse mellom vekst og vern av natur.

De neste årene vil vi prioritere å gjøre det enklere å bygge boliger. Vi er opptatt av å legge til rette for samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og private og ideelle aktører.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Nordre Follo blant de 15 største kommunene i Norge. Den er stor nok til at innbyggere har gode jobbmuligheter innen mange bransjer, et rikt kulturtilbud, vakker natur og alle muligheter for en aktiv fritid. Vi har et godt utbygd kollektivtilbud som tar deg til Oslo på 11 minutter, både fra Kolbotn og Ski. Samtidig er kommunen liten nok til å ha gode og inkluderende lokalsamfunn der alt ligger til rette for en trygg oppvekst og et godt og aktivt liv i alle livsfaser. 

Nordre Follo Kommune

I Nordre Follo er det godt å bo, jobbe og leve. Tett på naturen og hovedstaden med et rikt kulturliv og aktiv fritid for små og store.

Velkommen til oss!

Les mer på nordrefollo.kommune.no

Vestby Kommune

Tom Anders Ludvigsen

Ordfører, Vestby kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Ny sentrumsplan ble vedtatt i 2016. Den åpner for 6 500 nye boliger i gangavstand til Vestby stasjon. I tillegg ligger det inne 2 500 nye boliger i vedtatte arealplaner – Innenfor circa 1 km til stasjonen. Dette vil gi tilgang til nye boliger i mange år framover.

Utenfor sentrum har vi tilrettelagt for opptil 2 000 boliger – I hovedsak vil dette være småhusbebyggelse.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Teknisk infrastruktur i Vestby sentrum bygges ut gjennom en egen finansieringsmodell. Private utbyggere bidrar økonomisk, og kommunen står for den praktiske gjennomføringen. Nye gater, plasser, friområder, søppelsug og fjernvarme er under utbygging. Hver gang det startes ett nytt boligprosjekt, blir det tilført nye midler til videreføring av denne utbyggingen.

Vestby kommune har lang tradisjon med å legge forholdene til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser. I løpet av de siste 10 årene har antall arbeidsplasser økt med 41 prosent. I dag er det nesten balanse mellom inn- og utpendling.

Kommunen gir støtte til mange kulturarrangement rundt om i kommunen.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

I Vestby er det mange og varierte arbeidsplasser. Tog til Oslo S tar kun 22 minutter. Ingen skole eller barnehage er eldre enn 10 år. Vi har et yrende kulturtilbud. Nytt kulturhus har aktivitet fra tidlig morgen til seint på kveld. Områdets største kultursal vil gi mange store kulturopplevelser i årene framover. Vestby har regionens beste dekning av kunstgressbaner og håndballbaner. Det er kort vei til naturopplevelser i strandsonen og i skogen. Son er Sørlandsbyen vår med båthavn, brygge, badeplasser og hurtigbåt til Oslo om sommeren.

Vestby Kommune

Vestby er en åpen, attraktiv og næringsvennlig kommune. Vi er til for innbyggerne. Velkommen til oss!

Ringsaker Kommune

Kai Ove Berg

Ordfører, Ringsaker kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Ringsaker ligger sentralt i Innlandet i et felles bo- og arbeidsmarked rundt Mjøsa med mer enn 200 000 mennesker. Vi har attraktive utdanningsmuligheter med universiteter og høyskoler i regionen, og det etableres stadig nye og spennende bedrifter. Ringsaker har god vekst og er den største kommunen i Innlandet med 35 600 innbyggere. Med firefelts E6 og god jernbaneforbindelse til Gardermoen og Oslo, er Ringsaker et attraktivt sted for boligbygging. Etableringen av Mjøssykehuset i Moelv, med over 4 000 arbeidsplasser, legger grunnlag for ytterligere vekst.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Vi ønsker å være en attraktiv kommune for bosetting, bedriftsetableringer og besøk. Arbeidet for vekst og utvikling er forankret i kommunens visjon, og det er sterk vilje til å lykkes. Vi er opptatt av å forstå næringslivets behov, og være tilgjengelige, løsningsorienterte og forutsigbare. Det legges til rette for vekst gjennom langsiktig arealplanlegging, samtidig griper vi muligheter som oppstår og handler raskt. Vi gjennomfører store infrastrukturinvesteringer for å tilrettelegge for blant annet attraktive byggefelt, næringsutvikling og byutvikling, og vi satser på oppvekst, kultur, arrangementer og markedsføring.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Vi har trivelige bygder og koselige småbyer, Brumunddal og Moelv. Sjusjøen og Ringsakerfjellet har Norges beste skiløyper, og Mjøsa gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Prøysenhuset ivaretar arven etter Alf Prøysen og er et levende kulturhus med konserter og opplevelser. Mjøsparken har blitt Ringsakers nye møtested for barnefamilier, badegjester, skatere, turgåere og turister. Som oppvekstkommune har vi satset på gode barnehager og skoler, og vi har eget matkultursenter for barn og eget Newton-rom. Det er stor aktivitet i lag og foreninger, og alltid plass til flere. Hjertelig velkommen!

Ringsaker Kommune

Ringsaker kommune har vekst i folketall og arbeidsplasser og jobber for å være en attraktiv kommune for bosetting, bedrifter og besøk.

Les mer på ringsaker.kommune.no

Notodden Kommune

Gry Fuglestveit

Ordfører, Notodden kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Notodden er sentralt plassert med kort vei til Kongsberg, Drammen, Skien og Porsgrunn. Med nye E134 vil reisetiden kortes ned ytterligere. Veksten i bolig henger sammen med vekst i næring som er i positiv utvikling i kommunen og sammen med veksten i Kongsbergindustrien gir det store muligheter til å tiltrekke seg nye innbyggere. 
Notodden har et unikt sentrum med mange spennende bygårder, byrom og boliger. Kommunen utvikler samtidig en ny sentrumsdel liggende helt ved vannkanten. Vår egen «Aker Brygge».

Kommunen har mange attraktive boligområder med fantastisk utsikt over fjell, vann, elv eller åker.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Notodden satser på bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet i vår samfunnsplan.  Strategisk planlegging er vektlagt, med hele to rulleringer av arealplanen de siste fire årene.

Kommunen utvikler infrastruktur for å stimulere til utvikling og samarbeider med entreprenører gjennom utbygningsavtaler. Vi samarbeider godt med næringslivet gjennom vårt eget næringsselskap, Notodden Utvikling AS.

Vi jobber målrettet med kommunikasjon og vi markedsfører kommunen sammen med næringslivet. Det tror vi gir suksess.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Notodden er mulighetenes og frivillighetens kommune. Kommunen har et rikt kulturliv, og har både verdensarvstatus og verdens største stavkirke.

Jobbmulighetene er mange og varierte fra industri, sykehus, universitet, service, handel med flere.

I tillegg til mange idrettsanlegg har innbyggerne tilgang til vann, fjell, elver, strender og turstier som muliggjør et mangfold av friluft-, fritids -og hobby aktiviteter. 

Sist, men ikke minst så har vi Norges beste klima, om du som meg liker sommeren varm og solfylt, men samtidig vinteren snødekt og stabil. Ikke ta mitt ord på det. Kom og opplev det selv!

Notodden Kommune

Velkommen til kommunen med gnisten!

Her vil du finne et godt liv i alle livsfaser.

Kongsvinger Kommune

Elin Såheim Bjørkli

Ordfører, Kongsvinger kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Kongsvinger er en stolt festningsby med et moderne og kompakt sentrum på begge sider av Glomma. Kongsvinger har også en sjarmerende eldre bydel kalt Øvrebyen, som ligger rett nedenfor Kongsvinger Festning. Vi har universitetssykehus, Statistisk sentralbyrå, forsknings- og høgskolemiljø og en av Europas beste golfbaner. 

Kongsvinger kommune er en mellomstor kommune i vekst med mer enn 18 000 innbyggere. Kongsvinger kommune satser på kompetanse- og innbyggerrekruttering. Vår kommune er regionssenter for de seks kommunene i Kongsvingerregionen, også omtalt som Norges grønne hjerte. Vi har et varierende næringsliv, deriblant en sterk og fremoverlent industriklynge, som omsetter for 12 milliarder kroner. Regionen arbeider aktivt for å rekruttere fremtidens kompetanse og nye innflyttere.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Unge voksne velger Kongsvinger – Kommunen har en sterk vekst i antall innbyggere i etableringsfasen (aldersgruppen 29-36 år). Kanskje vi er vitne til et historisk trendskifte i Kongsvinger? Vi har gode oppvekstsvilkår og nye innflyttere får ta del i et bredt og innholdsrikt tilbud av kultur-, aktivitets- og idrettstilbud for både barn og voksne. Kongsvinger er en av Norges største skogkommuner, her kan man nyte turstier både sentrumsnært og på Finnskogen, og vi har skiløyper i idylliske omgivelser. 

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

I Kongsvinger får du oppfylt boligdrømmen! Boligprisene har steget de siste årene, men her får du det dobbelte for pengene hvis vi sammenligner med etablering nærmere Oslo. I Kongsvinger finner du rimelige tomter som står klare for oppføring av ditt drømmehus. Flere steder prosjekteres og bygges nye leiligheter i ulike størrelser og prisklasser. Dersom du ønsker å bo i mer landlige omgivelser finnes det til enhver tid hus til salgs i våre trivelige grender og tettsteder, der det også er skoler og barnehager. 

Kongsvinger Kommune

Kongsvinger ligger en time utenfor Oslo og under en time fra Gardermoen. Her er mange spennende jobb- og boligmuligheter og unge voksne velger Kongsvinger.

Les mer på kongsvinger.kommune.no og kongsvingerregionen.no

Vestre toten Kommune

Tonje Bergum Jahr 

Ordfører Vestre Toten kommune 

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Vestre Toten ønsker vekst i hele kommunen og i Raufoss-industrien har mennesker fra hele landet og verden funnet sitt hjem i mer enn 125 år. Vi vil at flere skal oppdage mulighetene vi har å by på i et variert bo- og arbeidsmarked. Dette tar vi høyde for i utvikling av kommunen vår. Det er lagt til rette for bolig- og næringsutvikling i hele kommunen.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Vestre Toten skal være en god plass å bo og leve gjennom hele hverdagslivet. Det er full barnehagedekning, nye skoler, flere idrettshaller, fantastisk helårs løypenett, og stort utvalg for organisert og uorganisert fritidstilbud. Her er det rom og muligheter i en kommune hvor frivilligheten står sterkt.

Vestre Toten kommune ble kåret av NBBL til Norges mest boligvennlige kommune i 2021 og nest mest boligvennlige i 2023. Det gjør oss stolte. For å beholde denne posisjonen må vi fortsette å jobbe for et godt tilbud til våre innbyggere.

Kommunen tar selv en aktiv rolle, både som pådriver, tilrettelegger og samarbeidspartner når det kommer til å skape vekst og økt boligbygging.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

I Vestre Toten får du det beste fra to verdener. Her finner du fantastisk natur og bomiljø som kan kombineres med levende næringsliv og teknologiske industrimiljøer i verdensklasse, eller forskning hos SINTEF eller NTNU. Vi har mange attraktive arbeidsplasser, innenfor offentlig og privat næringsliv, og det forventes vekst i antall arbeidsplasser i årene fremover. Dette kombinert med trygge oppvekstsvilkår. Hos oss går by og land virkelig hand i hand. Blir du også med på turen?

Dette er Vestre Toten

Cirka 1,5 time nord for Oslo.
En industri- og landbrukskommune.
Mer enn 40 prosent industriarbeidsplasser.
En industri i verdenstoppen, hvor cirka 90 prosent går til eksport.
Et internasjonalt miljø.
Cirka 13 700 innbyggere.

Nord-Odal Kommune

Odd Kjetil Sløtte

Ordfører, Nord-Odal kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes i din kommune?

Vi ser at tilgang på boliger og ledige byggeklare tomter er en viktig faktor for å skape vekst. Prosjekter der alt er gjennomført har solgt bra, og det etterspørres både eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg og blokker.

Kommunen har derfor regulert et stort område for boliger/leilighetsbygg i Sand sentrum. I tillegg er et område ferdigregulert og et til under arbeid i nærheten av skole og sentrum. Her er det store muligheter for utvikling og for å skape et godt bomiljø.

Videre, har vi en ny reguleringsplan under arbeid for boliger i nærheten av sentrum. Utover det er det tomter til salgs i grendene og i tettstedet Mo. Det er også flere områder der det er mulig å etablere ny bebyggelse spredt i kommunene, både med sjøutsikt til fantastiske Storsjøen og nærheten til skog- og friluftsopplevelser. 

Nord-Odal er en skjult perle, ifølge kommunedirektøren, som selv kommer fra Oslo. Plasseringen er strategisk, med omtrent en times avstand fra både Oslo, Gardermoen, Hamar og Sverige. Det er god bussforbindelse til tog, og Oslo er derfor kun en time og et kvarter unna.

Forholdene bør derfor ligge godt til rette for vekst på boligmarkedet!

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

I tillegg til å legge til rette gjennom regulering av tomter har kommunen kjøpt leiligheter i nye boligprosjekter med private utbyggere, for å bidra til å utløse bygging. Dette har vært vellykket og har resultert i utbygging av mange boenheter i sentrum.  Kommunen er også opptatt av rask og god saksbehandling av byggesaker. Et annet viktig poeng er å jobbe videre med samferdsel og annen infrastruktur, for å skape større interesse for å bosette seg eller starte virksomhet i Nord-Odal.

Attraktivitet handler også om å opprettholde gode lokalsamfunn. Der er kommunen god. Kommunen er en kultur-bygd med høyt engasjement av frivillige og det er mange muligheter for å finne sosiale arenaer man trives i. Kommunen har også arbeidet aktivt for å skape et attraktivt sentrum og opprettholde et godt tilbud av butikker og sentrumsfunksjoner. Det arbeidet skal vi fortsette med. Så må vi bli enda flinkere til å få vår flotte kommune kjent for både potensielle innflyttere, næringsaktører og de som vil bruke oss som hyttekommune. Også sistnevnte har vi gode tilbud til, blant annet med flotte tomter helt ned til Storsjøen.

Vi samarbeider med andre kommuner i regionen for å skape arenaer for ungdommer som har reist ut for å studere. Der presenteres jobbmuligheter i regionen og målet er at ungdommen skal flytte hjem igjen. Vi ser at dette tiltaket har effekt.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Nord-Odal er en attraktiv kommune med varierte muligheter for tilflyttere for å skape sosial samhørighet og finne både jobb og venner.

Jeg vil trekke fram idrettsmiljøet her i bygda. Vi har blant annet et sterkt skøytemiljø som har fått fram utøvere i verdenstoppen. Vi har også et rikt kulturliv, der både barn, ungdom og voksne kan utfolde seg innenfor det de er opptatt av, og hvor noen også gjøre seg gjeldende på nasjonalt nivå. 

Når det gjelder næringsliv og arbeidsplasser, finnes det både større aktører og mange mindre bedrifter som etterspør arbeidskraft. 

Vi har blant annet en stor innovativ bedrift innen betongindustri, Mapei, som nå skal etablere forskningssenter for bærekraftig betongteknologi. Målet er å utvikle løsninger som reduserer utslipp av CO2 tilsvarende 7,5 prosent av alt utslipp fra fastlands Norge. Det blir en svært spennende arbeidsplass med mulighet for store positive ringvirkninger for miljøet. Utover det er bygg- og anlegg og transportnæringen viktige arbeidsplasser.

Det må føyes til at det er vakkert her i Nord-Odal, med både mange innsjøer og god tilgang på skogen, med mange muligheter for høsting fra naturen og gode naturopplevelser.

Nord-Odal Kommune

Nord-Odal er en flott perle av en Innlandskommune, relativt sentralt plassert, kun en time nord for Oslo.

Les mer på nord-odal.kommune.no

Next article