Skip to main content
Home » Energieffektive boliger » La oss tenke bortenfor de kjente slagord for fremtidens bygg
Sponset

Foto og prosjekt: Haugen Zohar Arkitekter. Futurebuilt prosjekt. Ulsholtsveien 31 i Oslo – Bærekraftige boliger for unge. Fotograf: Are Carlsen

Energi, klima, generasjonsboliger og bokostnad er eksempel på viktige og kjente utfordringer for fremtidens boliger. Vi tar en annen vinkling her for å fremheve noen like viktige men mindre påaktede hensyn.

Tekst av Chris Butters, GAIA arkitekter og Vikki Johansen, Greenbuilt

I bærekraft-triangelet skal samfunn, økologi og økonomi være i optimal balanse, men vurderes ofte løsrevet fra hverandre. Økonomi begrepet henviser ikke kun til kostnad, men også til forvaltning, forsikring og vedlikehold. Begrepet samfunn henviser til sunnhet, både beboernes og mangfoldige, trygge og trivelige omgivelser. Det finnes selvsagt konflikter mellom disse mål, og vi må tilstrebe en helhetlig balanse med høy kvalitet på flest mulig faktorer. Et verktøy for dette er Verdikart for Bærekraft (1). 

Finn vitenskapelige kilder og
løsninger til bærekraftige bygg 

Foto og prosjekt: Gaia Arkitekt Rolf Jakobsen: Sunne materialer, naturlig ventilasjon og tilnærmet null energibehov med solceller på taket, utenom litt fyringsved. 

Helse

For noen år siden utga vi boka Fra passivhus til sunne hus (2). Målet var å komme forbi det smale tekniske søkelys på energi, til en helhetlig tilnærming. Innemiljø og helse fikk et eget kapittel. Her spiller både materialer og design viktige roller. Dagslys og støy likedan. Byggevarer kan inneholde ingredienser som kan gi helseskadelig avgassinger i huset (3). Søken etter klimavennlige bygg kan gå på bekostning av helse, men kjent medisinsk forskning rundt inneklima anvendes sjelden i byggebransjen. Helse må prioriteres i fremtidens bolig.

Materialer

Fremtidens bolig krever valg i dag av helse- og miljøverifiserte materialer med kvalitet. Klimagassutslipp knyttet til produksjon av byggematerialene utgjør like mye som alt utslipp knyttet til oppvarming og drift av lavenergibygg (4). Det finnes mange gode alternativer, men disse er ofte lite kjent og ikke lett tilgjengelig på markedet. Byggeiere må tenke helhetlig livssyklus (5). Materialer kan være gode i selve huset, men forårsake store skader på miljøet og mennesker under utvinning eller produksjon. GAIA har publisert internasjonalt om dette helt siden 1980-tallet (6), og Greenbuilt.no viser løsninger med anerkjent dokumentasjon på den åpne portalen for byggeiere og rådgivere.

Endringsprosesser

Byggenæringen står for rundt 40% av klimaproblemet. Mange land mangler kunnskap, ledelse, penger eller lovgivning til å endre på dette. Å oppnå miljøvennlige bygg innen kort tid i alle land er helt urealistisk. I Norge går det fremover, men det er langt igjen. Et kjernespørsmål er dermed: Ikke HVA som bør gjøres – mange tekniske løsninger eksisterer – men HVORDAN få til de enorme endringer som må til – i  byggebransjen – i finansiering – og i selve bovanene. Vi trenger neppe nye løsninger like mye som ny kunnskap rundt overgangsprosesser og endringsdynamikk I samfunnet.

Finansiering og kompetanse

For samfunnet er det svært lønnsomt å redusere energibruk og klimautslipp snarest mulig. Flere banker gir i dag lavere rente på grønne lån med ulike krav (7), men disse lån tar oftest ikke hensyn til helseaspektet eller miljø utover energitiltak. Enkelte byggeprosjekter med helse- og miljøkrav er faktisk billigere enn ordinære bygg (8), men er lite kjent. Suksess krever at en vier mer ressurser til designfasen. Staten burde lede an både med finansiering og for å øke kompetansen hos byggeier, rådgivere og håndverkere. 

Levevaner, omtanke og robuste valg

Mange har fortsatt en lei tro på at teknologi skal redde oss. Den enkle sannhet derimot er at fremtidens bygg i stor grad er avhengig av smart design og fremtidens beboere. Den svenske undersøkelse “One Tonne Life” (9) viste at en gjennomsnittlig familie kunne kutte sitt ressursbruk med opptil tre-kvart, uten noe følelse av frihetstap eller innskrenket livsglede. Teknologi er et hjelpemiddel kun dersom vi bruker det bevisst. Folk blir ikke lykkeligere med dagens uhemmede forbruk, viser undersøkelser (10). Den enkleste og billigste vei til et bærekraftig samfunn er nøysomhet og kvalitet. Ansvaret for miljøet, og for et sunt og lykkelig hjem, hviler på oss som nøkterne og reflekterte beboere med bistand fra dyktige fagfolk.

Finn vitenskapelige kilder og løsninger til bærekraftige bygg 

Vikki Johansen

Grunnlegger av
Greenbuilt og
med- forfatter av artikkel

Chris Butters

Gaia-arkitekt,
forsker og
forfatter

Foto og prosjekt: 4B arkitekter. Hollenderkvartalet i Oslo er Breeam-Nor miljøsertifisert også med god sosial profil. Fotograf: Tove Lauluten

Finn vitenskapelige kilder og løsninger til bærekraftige bygg på Greenbuilt.no

Next article