Skip to main content
Home » Energieffektive boliger » På Mosvangen bygges Poppeltunet
Sponset

Sentralt rundt friområdet ved Mosvatnet i Stavanger skal kommunen bygge tre nybygg; avlastningsboliger og aktivitetsbygg for mennesker med redusert funksjonsevne, og en ny barnehage.

De tre byggeprosjektene i Poppeltunet skal være sosialt bærekraftige. I betydning vil det si at i disse byggeprosjektene, handler det om å lage bygg og uteområder som bidrar til gode og sunne hverdagsliv for menneskene som skal fylle byggene med liv og aktivitet. Men også for andre folk som ferdes i området, slik at ulike mennesker kan få større mulighet til å bli inkludert i hverandres hverdag. Derfor bærer byggeprosjektene på Mosvangen navnet Poppeltunet, da ordet Poppel kommer av det latinske populus, som står folk eller fellesskap.

Naturbarnehage

Barnehagebygget bygges med massivtre i bærekonstruksjonen og prosjekteres som plusshus. Barnehagen blir da det første plusshuset bygget i hele regionen. Et plusshus er et hus som er konstruert slik at det i løpet av levetiden produserer mer energi enn det som går med til å produsere materieller, bygge, drifte og til slutt rive huset. Barnehagen prosjekteres med hybridventilasjon for å redusere arealbruk og investeringskostnader til teknisk anlegg.

Utslippsfri byggeplass

Stavanger kommune har sammen med de andre storbyene signert en storbyerklæring om fossilfrie og utslippsfrie mål. I erklæringen står det at alle kommunens bygge- og anleggsprosjekter skal være utslippsfrie innen 2025. I henhold til den erklæringen, planlegges Poppeltunet som første utslippsfrie byggeplass med oppstart i 2024. Stavanger kommune har flere prosjekter i dag som gjennomføres som fossilfri byggeplass, med blant annet renovering av Stavanger rådhus.

Sirkulærøkonomi

Stavanger kommune har høyt fokus på ombruk i sine prosjekter. Det er gjennomført ombrukskartlegging for bygningsmassene som står i dag på tomtene. I tillegg har kommunen etablert lagerbygg for håndtering av ombruksmaterialer, og jobber med å få på plass ombruksdatabase.

Termisk energilagring

Energien til alle tre bygningene skal komme fra jordvarme kombinert med solenergi. Bygningene skal ha felles energisentral, med deling av energi. Byggene skal få energi fra solceller både på takene, integrert i fasader og integrert i støyskjerming som kommer langs Henrik Ibsens gate. Det skal produseres cirka 200 000 kWh/år totalt fra alle tre prosjektene.

Overskudsenergien skal lagres i bakken ved bruk av termisk lagring. På denne måten kan energien hentes opp igjen etter behov. Prosjektet har utviklet en spesiell støyskjerm som må etableres for å ivareta støynivå-kravet. Støyskjermene har fire funksjoner: skjerme støy, insektshabitat, energiproduksjon og vann for drøying. De tre nybyggene skal bygges i massivstre og skal BREEAM-sertifiseres i henhold til BREEAM 2016 på nivå Outstanding.

Byggeprosjekter Mosvangen:
Stavanger kommune

Mer informasjon om prosjektene finner du på Stavanger kommunes hjemmeside 
Byggeprosjekter Mosvangen | Stavanger kommune

Felles for byggeprosjektene i Poppeltunet:

  • Byggeplassene blir utslippsfrie. Det vil si at anleggsutstyr og -maskiner går på elektrisitet eller biodrivstoff. 
  • Bygningene skal ha felles energisentral, med deling av overskuddsenergi. Energisentralen kan bli koblet til energisentralen til Gamlingen badeanlegg. Den forsyner Gamlingen med jordvarme fra energibrønner i området, som også lagrer overskuddsenergi i varme deler av året.
  • Byggene skal få energi fra solceller både på takene, integrert i fasader og integrert i støyskjerming som kommer langs Henrik Ibsens gate.
  • Kommunen skal gjenbruke materialer fra andre bygningsmasser på tomtene, så langt det er mulig.
Next article