Skip to main content
Home » Ditt hjem » Stort potensiale for at flere kan eie egen bolig
boligmarkedet

Stort potensiale for at flere kan eie egen bolig

NBBL Ungdom
NBBL Ungdom
Foto: Nadia Frantsen
Bente johansen

Bente Johansen

Spesialrådgiver i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Foto: Nadia Frantsen

«Flere kan eie bolig» sto det i Boligmeldingen fra 2011, men fra 2011-2016 har andelen vanskeligstilte husstander som eier bolig gått ned fra 37 til 29 prosent. Utviklingen går i feil retning.

Samtidig har mye blitt gjort for å bedre situasjonen for de aller mest vanskeligstilte. Det som derimot har manglet helt, og som vi nå ser resultatet av, er en boligpolitikk for de som har problemer med å kjøpe seg egen bolig.

Boligbyggelagene skal skaffe boliger til medlemmene sine, og har måttet takle mange utfordringer i årenes løp. De har utviklet løsninger som for eksempel leie til eie, og tilbyr rimelige borettslagsboliger. Men skal vi klare å bevare den norske eiermodellen – som har ført til mindre ulikhet og jevnere formuesfordeling – må vi også få på plass offentlige tiltak.

NBBLs forslag til regjeringen: Boligpolitikk for alle

Regjeringen er nå i gang med en ny boligmelding, og NBBL har kommet med innspill til hvilke grep som bør tas.
Startlån må igjen tildeles unge voksne. Det er viktig for unge som har stabil inntekt, men ikke mulighet til å spare opp tilstrekkelig egenkapital.

BSU må spisses og kun gå til unge voksne som ikke allerede eier bolig. Midlene som blir frigjort kan styrke ordningen med høyere sparebeløp, eventuelt styrke tiltak til grupper som har utfordringer med å etablere seg med egen bolig.

Husbankens leie-før-eie-ordning må omfatte bredere grupper enn kun de mest vanskeligstilte, og kunne benyttes i rimelige eksisterende boliger. Husbanken bør ha et tilbud når privates modeller ikke kan realiseres, og bør også vurdere hvorvidt kommunen skal tilby rimelige tomter når nye boliger skal bygges. Samtidig bør Husbankens tilbakebetalingsvilkår bli mer fleksible.

Myndighetene må bidra

Når det gjelder private aktører kan det være krevende for dem å finne frem til egnede løsninger for førstegangsetablerere. Myndighetene bør derfor bidra med «oppskrifter» og sjekklister for nye modeller.

Det bør etableres bostøtteordning for lavinntektsgrupper. Denne bør motivere til boligkjøp etter hvert, og samtidig gi mulighet til å kjøpe boliger av bedre kvalitet enn husstanden ellers ville hatt mulighet til.

Leiesektoren må også bli mer forutsigbar, med boliger av god kvalitet og et prisnivå som gir leietakerne mulighet til å spare til egen bolig. For NBBL er det aller viktigste uansett å få til en boligpolitikk for alle, som bidrar til at flest mulig kan eie sin egen bolig.

Av Bente Johansen, spesialrådgiver i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Next article